Thứ Bảy, Tháng Mười 1, 2022
- Quảng cáo -
HomePOSTSimple Tic-Tac-Toe Game using JavaScript - GeeksforGeeks

Simple Tic-Tac-Toe Game using JavaScript – GeeksforGeeks

function myfunc() {

 

    

    var b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9;

    b1 = document.getElementById("b1").value;

    b2 = document.getElementById("b2").value;

    b3 = document.getElementById("b3").value;

    b4 = document.getElementById("b4").value;

    b5 = document.getElementById("b5").value;

    b6 = document.getElementById("b6").value;

    b7 = document.getElementById("b7").value;

    b8 = document.getElementById("b8").value;

    b9 = document.getElementById("b9").value;

 

    

    

    if ((b1 == 'x' || b1 == 'X') && (b2 == 'x' ||

        b2 == 'X') && (b3 == 'x' || b3 == 'X')) {

        document.getElementById('print')

            .innerHTML = "Player X won";

        document.getElementById("b4").disabled = true;

        document.getElementById("b5").disabled = true;

        document.getElementById("b6").disabled = true;

        document.getElementById("b7").disabled = true;

        document.getElementById("b8").disabled = true;

        document.getElementById("b9").disabled = true;

        window.alert('Player X won');

    }

    else if ((b1 == 'x' || b1 == 'X') && (b4 == 'x' ||

        b4 == 'X') && (b7 == 'x' || b7 == 'X')) {

        document.getElementById('print')

            .innerHTML = "Player X won";

        document.getElementById("b2").disabled = true;

        document.getElementById("b3").disabled = true;

        document.getElementById("b5").disabled = true;

        document.getElementById("b6").disabled = true;

        document.getElementById("b8").disabled = true;

        document.getElementById("b9").disabled = true;

 

        window.alert('Player X won');

    }

    else if ((b7 == 'x' || b7 == 'X') && (b8 == 'x' ||

        b8 == 'X') && (b9 == 'x' || b9 == 'X')) {

        document.getElementById('print')

            .innerHTML = "Player X won";

        document.getElementById("b1").disabled = true;

        document.getElementById("b2").disabled = true;

        document.getElementById("b3").disabled = true;

        document.getElementById("b4").disabled = true;

        document.getElementById("b5").disabled = true;

        document.getElementById("b6").disabled = true;

        window.alert('Player X won');

    }

    else if ((b3 == 'x' || b3 == 'X') && (b6 == 'x' ||

        b6 == 'X') && (b9 == 'x' || b9 == 'X')) {

        document.getElementById('print')

            .innerHTML = "Player X won";

        document.getElementById("b1").disabled = true;

        document.getElementById("b2").disabled = true;

        document.getElementById("b4").disabled = true;

        document.getElementById("b5").disabled = true;

        document.getElementById("b7").disabled = true;

        document.getElementById("b8").disabled = true;

        window.alert('Player X won');

    }

    else if ((b1 == 'x' || b1 == 'X') && (b5 == 'x' ||

        b5 == 'X') && (b9 == 'x' || b9 == 'X')) {

        document.getElementById('print')

            .innerHTML = "Player X won";

        document.getElementById("b2").disabled = true;

        document.getElementById("b3").disabled = true;

        document.getElementById("b4").disabled = true;

        document.getElementById("b6").disabled = true;

        document.getElementById("b7").disabled = true;

        document.getElementById("b8").disabled = true;

        window.alert('Player X won');

    }

    else if ((b3 == 'x' || b3 == 'X') && (b5 == 'x' ||

        b5 == 'X') && (b7 == 'x' || b7 == 'X')) {

        document.getElementById('print')

            .innerHTML = "Player X won";

        document.getElementById("b1").disabled = true;

        document.getElementById("b2").disabled = true;

        document.getElementById("b4").disabled = true;

        document.getElementById("b6").disabled = true;

        document.getElementById("b8").disabled = true;

        document.getElementById("b9").disabled = true;

        window.alert('Player X won');

    }

    else if ((b2 == 'x' || b2 == 'X') && (b5 == 'x' ||

        b5 == 'X') && (b8 == 'x' || b8 == 'X')) {

        document.getElementById('print')

            .innerHTML = "Player X won";

        document.getElementById("b1").disabled = true;

        document.getElementById("b3").disabled = true;

        document.getElementById("b4").disabled = true;

        document.getElementById("b6").disabled = true;

        document.getElementById("b7").disabled = true;

        document.getElementById("b9").disabled = true;

        window.alert('Player X won');

    }

    else if ((b4 == 'x' || b4 == 'X') && (b5 == 'x' ||

        b5 == 'X') && (b6 == 'x' || b6 == 'X')) {

        document.getElementById('print')

            .innerHTML = "Player X won";

        document.getElementById("b1").disabled = true;

        document.getElementById("b2").disabled = true;

        document.getElementById("b3").disabled = true;

        document.getElementById("b7").disabled = true;

        document.getElementById("b8").disabled = true;

        document.getElementById("b9").disabled = true;

        window.alert('Player X won');

    }

 

    

    

    

    else if ((b1 == '0' || b1 == '0') && (b2 == '0' ||

        b2 == '0') && (b3 == '0' || b3 == '0')) {

        document.getElementById('print')

            .innerHTML = "Player 0 won";

        document.getElementById("b4").disabled = true;

        document.getElementById("b5").disabled = true;

        document.getElementById("b6").disabled = true;

        document.getElementById("b7").disabled = true;

        document.getElementById("b8").disabled = true;

        document.getElementById("b9").disabled = true;

        window.alert('Player 0 won');

    }

    else if ((b1 == '0' || b1 == '0') && (b4 == '0' ||

        b4 == '0') && (b7 == '0' || b7 == '0')) {

        document.getElementById('print')

            .innerHTML = "Player 0 won";

        document.getElementById("b2").disabled = true;

        document.getElementById("b3").disabled = true;

        document.getElementById("b5").disabled = true;

        document.getElementById("b6").disabled = true;

        document.getElementById("b8").disabled = true;

        document.getElementById("b9").disabled = true;

        window.alert('Player 0 won');

    }

    else if ((b7 == '0' || b7 == '0') && (b8 == '0' ||

        b8 == '0') && (b9 == '0' || b9 == '0')) {

        document.getElementById('print')

            .innerHTML = "Player 0 won";

        document.getElementById("b1").disabled = true;

        document.getElementById("b2").disabled = true;

        document.getElementById("b3").disabled = true;

        document.getElementById("b4").disabled = true;

        document.getElementById("b5").disabled = true;

        document.getElementById("b6").disabled = true;

        window.alert('Player 0 won');

    }

    else if ((b3 == '0' || b3 == '0') && (b6 == '0' ||

        b6 == '0') && (b9 == '0' || b9 == '0')) {

        document.getElementById('print')

            .innerHTML = "Player 0 won";

        document.getElementById("b1").disabled = true;

        document.getElementById("b2").disabled = true;

        document.getElementById("b4").disabled = true;

        document.getElementById("b5").disabled = true;

        document.getElementById("b7").disabled = true;

        document.getElementById("b8").disabled = true;

        window.alert('Player 0 won');

    }

    else if ((b1 == '0' || b1 == '0') && (b5 == '0' ||

        b5 == '0') && (b9 == '0' || b9 == '0')) {

        document.getElementById('print')

            .innerHTML = "Player 0 won";

        document.getElementById("b2").disabled = true;

        document.getElementById("b3").disabled = true;

        document.getElementById("b4").disabled = true;

        document.getElementById("b6").disabled = true;

        document.getElementById("b7").disabled = true;

        document.getElementById("b8").disabled = true;

        window.alert('Player 0 won');

    }

    else if ((b3 == '0' || b3 == '0') && (b5 == '0' ||

        b5 == '0') && (b7 == '0' || b7 == '0')) {

        document.getElementById('print')

            .innerHTML = "Player 0 won";

        document.getElementById("b1").disabled = true;

        document.getElementById("b2").disabled = true;

        document.getElementById("b4").disabled = true;

        document.getElementById("b6").disabled = true;

        document.getElementById("b8").disabled = true;

        document.getElementById("b9").disabled = true;

        window.alert('Player 0 won');

    }

    else if ((b2 == '0' || b2 == '0') && (b5 == '0' ||

        b5 == '0') && (b8 == '0' || b8 == '0')) {

        document.getElementById('print')

            .innerHTML = "Player 0 won";

        document.getElementById("b1").disabled = true;

        document.getElementById("b3").disabled = true;

        document.getElementById("b4").disabled = true;

        document.getElementById("b6").disabled = true;

        document.getElementById("b7").disabled = true;

        document.getElementById("b9").disabled = true;

        window.alert('Player 0 won');

    }

    else if ((b4 == '0' || b4 == '0') && (b5 == '0' ||

        b5 == '0') && (b6 == '0' || b6 == '0')) {

        document.getElementById('print')

            .innerHTML = "Player 0 won";

        document.getElementById("b1").disabled = true;

        document.getElementById("b2").disabled = true;

        document.getElementById("b3").disabled = true;

        document.getElementById("b7").disabled = true;

        document.getElementById("b8").disabled = true;

        document.getElementById("b9").disabled = true;

        window.alert('Player 0 won');

    }

 

    

    

    else if ((b1 == 'X' || b1 == '0') && (b2 == 'X'

        || b2 == '0') && (b3 == 'X' || b3 == '0') &&

        (b4 == 'X' || b4 == '0') && (b5 == 'X' ||

        b5 == '0') && (b6 == 'X' || b6 == '0') &&

        (b7 == 'X' || b7 == '0') && (b8 == 'X' ||

        b8 == '0') && (b9 == 'X' || b9 == '0')) {

            document.getElementById('print')

                .innerHTML = "Match Tie";

            window.alert('Match Tie');

    }

    else {

 

        

        if (flag == 1) {

            document.getElementById('print')

                .innerHTML = "Player X Turn";

        }

        else {

            document.getElementById('print')

                .innerHTML = "Player 0 Turn";

        }

    }

}

 

function myfunc_2() {

    location.reload();

    document.getElementById('b1').value = '';

    document.getElementById("b2").value = '';

    document.getElementById("b3").value = '';

    document.getElementById("b4").value = '';

    document.getElementById("b5").value = '';

    document.getElementById("b6").value = '';

    document.getElementById("b7").value = '';

    document.getElementById("b8").value = '';

    document.getElementById("b9").value = '';

 

}

 

flag = 1;

function myfunc_3() {

    if (flag == 1) {

        document.getElementById("b1").value = "X";

        document.getElementById("b1").disabled = true;

        flag = 0;

    }

    else {

        document.getElementById("b1").value = "0";

        document.getElementById("b1").disabled = true;

        flag = 1;

    }

}

 

function myfunc_4() {

    if (flag == 1) {

        document.getElementById("b2").value = "X";

        document.getElementById("b2").disabled = true;

        flag = 0;

    }

    else {

        document.getElementById("b2").value = "0";

        document.getElementById("b2").disabled = true;

        flag = 1;

    }

}

 

function myfunc_5() {

    if (flag == 1) {

        document.getElementById("b3").value = "X";

        document.getElementById("b3").disabled = true;

        flag = 0;

    }

    else {

        document.getElementById("b3").value = "0";

        document.getElementById("b3").disabled = true;

        flag = 1;

    }

}

 

function myfunc_6() {

    if (flag == 1) {

        document.getElementById("b4").value = "X";

        document.getElementById("b4").disabled = true;

        flag = 0;

    }

    else {

        document.getElementById("b4").value = "0";

        document.getElementById("b4").disabled = true;

        flag = 1;

    }

}

 

function myfunc_7() {

    if (flag == 1) {

        document.getElementById("b5").value = "X";

        document.getElementById("b5").disabled = true;

        flag = 0;

    }

    else {

        document.getElementById("b5").value = "0";

        document.getElementById("b5").disabled = true;

        flag = 1;

    }

}

 

function myfunc_8() {

    if (flag == 1) {

        document.getElementById("b6").value = "X";

        document.getElementById("b6").disabled = true;

        flag = 0;

    }

    else {

        document.getElementById("b6").value = "0";

        document.getElementById("b6").disabled = true;

        flag = 1;

    }

}

 

function myfunc_9() {

    if (flag == 1) {

        document.getElementById("b7").value = "X";

        document.getElementById("b7").disabled = true;

        flag = 0;

    }

    else {

        document.getElementById("b7").value = "0";

        document.getElementById("b7").disabled = true;

        flag = 1;

    }

}

 

function myfunc_10() {

    if (flag == 1) {

        document.getElementById("b8").value = "X";

        document.getElementById("b8").disabled = true;

        flag = 0;

    }

    else {

        document.getElementById("b8").value = "0";

        document.getElementById("b8").disabled = true;

        flag = 1;

    }

}

 

function myfunc_11() {

    if (flag == 1) {

        document.getElementById("b9").value = "X";

        document.getElementById("b9").disabled = true;

        flag = 0;

    }

    else {

        document.getElementById("b9").value = "0";

        document.getElementById("b9").disabled = true;

        flag = 1;

    }

}

Đánh giá post
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments